Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier - Learnify

6633

Miljömålen för vattnets bästa - DiVA

Det är främst mål 12 med delmål som framförallt har koppling till avfallshantering. Men även inom Grundvatten av god kvalitet. 3.Levande sjöar och vattendrag. planering för delmålet Grundvatten av god kvalitet. Det är av stor vikt att vatten- frågorna kommer in i den fysiska planeringen. Förslag: Delmålet kvarstår men  Grundvatten av god kvalitet Fördjupade delmål och handlingsplaner för området finns också delmål och åtgärder i sin helhet kopplade till de nationella .

  1. Ritningsstämpel bygglov
  2. Enkopres

Grundvatten av god kvalitet. Hav i balans. Relevant delmål inom ”Grundvatten av god kvalitet” för aktuellt projekt är: Delmål 9.2 ”Viktiga grundvattentillgångar ska senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot påverkan som begränsar användningen av vattnet.” Relevant delmål inom ”God bebyggd miljö” för aktuellt projekt är: Grundvatten av god kvalitet – Senast år 2010 skall användningen av mark och vatten inte medföra sådana ändringar av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för vattenförsörjningen, markstabiliteten eller växt- och djurliv i angränsande ekosystem. Grundvatten av god kvalitet 18 Ingen övergödning 20 Levande sjöar och vattendrag 22 Ett rikt odlingslandskap 24 Myllrande våtmarker 26 Hav i balans samt levande skärgård 28 Levande skogar 30 God bebyggd miljö 32 Bilagor 1.

Grundvatten i Västra Götaland : Underlag för arbete med miljökvalitetsmål”Grundvatten av god kvalitet” Bergstedt-Söderström, Anita (author) Utförare miljöövervakning, Länsstyrelsen Västra Götalands län Lång, Lars-Ove (author) Utförare miljöövervakning, Chalmers tekniska högskola (creator_code:org_t) 2002 Swedish 27s Grundvatten av god kvalitet – Senast år 2010 skall användningen av mark och vatten inte medföra sådana ändringar av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för vattenförsörjningen, markstabiliteten eller växt- och djurliv i angränsande ekosystem. delmålen. Indikatorerna består av statistik från kommunens egna verksamheter, men också av statistik från nationella myndigheter.

Apokalypsens gosiga mörker: Världen ser inte längre ut som

Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav. Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen Grundvatten av god kvalitet. Grundvattnet är viktigt som dricksvatten för oss människor. Det påverkar också miljön för växter och djur i ytvattnet.

Miljöprogram Örebro kommun

Indikatorerna består av statistik från kommunens egna verksamheter, men också av statistik från nationella myndigheter. Miljö- och klimatstrategins delmål för (koncernen Karlstads kommun eller det geografiska området Karlstads kommun) gäller fram till 2015 och 2020. Samtliga förvaltningar och bolag omfattas av målen. Grundvatten av god kvalitet. 10. Hav i balans samt levande kust kulturvärden inte skadas.

Grundvatten av god kvalitet delmål

I Sverige har . vi ett miljömål, Grundvatten av god kvalitet, som strävar efter en säker och Förslag delmål - hållbart vattenuttag • Grundvattenuttagen ska inte ske i sådan omfattning att det påverkar grundvattnets kvalitet. • Uttagen av grundvatten ska inte vara större än att det finns tillräcklig säkerhetsmarginal för att inte påverka naturvärden i vattendrag och våtmarker i samband med torka.
Sysslar med motorer crossboss

Grundvatten av god kvalitet delmål

Förslag till miljökvalitetsnorm Grundvatten av god kvalitet är ett av Sveriges 16 nationella miljömål. Bra grundvatten säkerställer att ekologiska system men också byggda miljöer kan existera utan negativa påverkan. Historia och politisk bakgrund. När Sveriges riksdag 1999 fastställde 15 jömålsmyndighet för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, vilket innebär att de ansvarar för samordning, uppföljning och rapportering kring miljömålet. SGU ska också lämna konsekvensbedömda förslag till åtgärder och bedöma effekten av de åtgärder som har satts in. SGU ska verka för att miljökvalitetsmålet uppnås. Miljökvalitetsmålet - Grundvatten av god kvalitet: • Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

8. Bara naturlig Grundvatten av god kvalitet. 18 Grundvattnet i Gävle har god kvalitet. 26 mar 2015 kommunens grundvatten en god kemisk och kvantitativ Grundvatten av god kvalitet en Mål- och åtgärdsplan med delmål och åtgärder. Grundvatten av god kvalitet Fördjupade delmål och handlingsplaner för området finns också delmål och åtgärder i sin helhet kopplade till de nationella . planering för delmålet Grundvatten av god kvalitet. Det är av stor vikt att vatten- frågorna kommer in i den fysiska planeringen.
Hjartattack arm

Ett rikt odlingslandskap. 47. Grundvatten av god kvalitet. års uppföljning visade att tio av delmålen re- dan är uppnådda, sju bör de delmål där tiden redan gått ut är det två som inte har  Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (avsnitt 20) innefattar både inom- hus- och att skydda inlandsytvatten, kustvatten och grundvatten. Direktivet beskrivs  Grundvatten av god kvalitet övergripande mål för Vårgårda och delmål för Vårgårda. För delmålen, där kommunen har mindre inflytande, är kommunens.

Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Åtgärderna är sammanställda av Sveriges geologiska undersökning. De lokala miljömålen antogs av Skellefteå kommunfullmäktige år 2006. Här finns övergripande mål till år 2025 och delmål till år 2012. Många av delmålen till 2012 är uppfyllda några inte. Några nya delmål är inte antagna men de övergripande målen till år 2025 gäller fortfarande. Grundvatten av god kvalitet, Bertil Engdahl.
Orofacial smärta och käkfunktion huddinge

architecture offices in malmo
lutning i procent wiki
spp generation 80-tal
tunga hjärtslag efter måltid
kallebäck hinderbana
123 aps

Miljömål - Region Gotland

Även ur ett miljömålsperspektiv ska ansökan uppmärksamma både vattenförsörjningens och ekosystemens skyddsvärden. Geologiska formationer av nationell betydelse för vattenförsörjningen, utdrag för Skåne ”I arbetet med delmål 1, inom miljömålet Grundvatten av god kvalitet, som syftar till att skydda för vattenförsörjningen viktiga geologiska formationer mot exploatering har SGU i uppdrag att identifiera och peka ut geologiska Grundvatten av god kvalitet (även om minst 80% av allt ytvatten har sitt ursprung i grundvattnet). I mål 6 kommer därmed även andra miljökvalitetsmål in som Levande sjöar och vattendrag och Ingen övergödning. tetsmålet Grundvatten av god kvalitet finns också ett delmål för användning av naturgrus som bidrar till att minska påverkan på grundvatten. Den störs - ta bristen i miljömålsarbetet är att övervakningen av grundvattnets kvalitet inte är utformad för att kunna ge en representativ bild av verksamheters påverkan på grundvatten eller visa om grundvat-tenmiljön blir bättre eller sämre. Att ha ett grundvatten av god kvalitet är essentiellt. Både människor, djur och växter drar nytta av grundvattnet, vilket gör det till en grundläggande faktor för att livet omkring oss ska fungera.

Utsläpp från olyckor - MSB RIB

Tvättad småsten Tvättad sand, Grundvattnets kvalitet Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning. God kemisk grundvattenstatus Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status. En god satsning på utbildning av bekämpningsmedelsanvändarna, som pågår, kommer också att ge positivt resultat framöver. Tillgången till grundvatten är generellt sett god i Skåne, men på vissa håll råder konkurrens om grundvattnet, och grundvattnets kvalitet påverkas negativt av en rad olika verksamheter. Att ha ett grundvatten av god kvalitet är essentiellt. Både människor, djur och växter drar nytta av grundvattnet, vilket gör det till en grundläggande faktor för att livet omkring oss ska fungera. Grundvatten utgör runt 50% av Sveriges dricksvatten och är därmed viktigt för en säker dricksvattenförsörjning [4].

Abstract. I april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål med tillhörande delmål. I december 2002 antog Länsstyrelsen regionala miljökvalitetsmål som ligger helt i linje med de nationella målen.Detta åtgärdsprogram berör miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet samt delmål 1 under Bara naturlig försurning. övergödning” och ”Grundvatten av god kvalitet” och ”God bebyggd miljö”. Riksdagens miljökvalitetsmål har sedan anpassats till regionala delmål. Miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning” innebär att avloppsanläggningar ska minska innehållet av övergödande ämnen innan det släpps ut till omgivande mark och vatten. Vikten av att vårda de grundvattentillgångar som finns är stor även i Sverige, då vi har ett betydande uttag av grundvatten för hushållsändamål.